Новини

Тръжна документация

ОБЯВА за Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен бюфет

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен бюфет, за организиране храненето на учениците, намиращ се в сградата на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ на осн. чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, вр. чл.13, ал.2 и ал.3 от ППЗДС и Заповед № 50/30.09.2022 г. на Директора на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ.

1. Обект на търга:

Отдаване под наем на обект – Училищен бюфет, находящ се в сградата на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ, с обща площ (търговска част и склад) – 72 кв.м., за срок от 2 години, считано от датата на подписване на договора и подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на обекта.

Обектът, предмет на настоящия търг, следва да се ползва само за посоченото му предназначение – бюфет за организиране и осъществяване на ученическо хранене. Не се допуска използването му за други дейности. Кандидатът, спечелил търга следва да се снабди с всички необходими разрешителни за ползване на обекта, съгласно българското законодателство.

2. Начална тръжна цена: Определена по действаща методика и съобразена и с „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” в размер на 200 (двеста) лева с ДДС.

Наемната цена се дължи от датата на сключване на договора за наем и подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на обекта.

Разходите за ел. енергия и др. консумативи са за сметка на наемателя.

3. Срок и място за получаване на документацията: Тръжната документация може да бъде изтеглена от сайта на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ от 06.10.2022 г. до 04.11.2022 г.

4. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга се определя в размер на 50 /петдесет/ лева и е част от стартовата месечната наемна цена, определена по действаща методика, съобразена и с „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на нежилищни имоти”. Всеки участник е длъжен да представи платежен документ за внесен депозит по банковата сметка на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ

 IBAN: BG64UBBS80023106094500

 BIC: UBBSBGSF

 Банка: Oбединена българска банка

като в нареждането за плащане задължително следва да бъде изписано:

„Депозит за участие в Търг с тайно наддаване на „Училищен бюфет″ в ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ.

Депозитът, внесен за участие на спечелилия търга също се връща, като в деня на подписване на договора се внася цялата наемна цена за първия месец от наемното правоотношение.

5. Срок и място за подаване на предложенията и указания за подготовка на офертите:

 5.1. Писмените заявления – офертите на участниците ще се приемат от 06.10.2022 г. до 04.11.2022 г., всеки работен ден от 09:00 до 15:30 часа в сградата на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ, в деловодството на училището.

 5.2. Офертата се представя в един екземпляр, в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика със заявлението кандидатът посочва: обектът –предмет на търга, името на участника; адресът за кореспонденция; телефон за връзка и електронен адрес. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен

плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.

 5.3. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват

поредният номер, датата и часът на получаване, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приема за участие и се връща на участника заявление, което е в незапечатан плик с нарушена цялост илипрозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти.

Такова заявление се връща незабавно на кандидата и това обстоятелство се отбелязва в съответния входящ регистър.

 5.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Всички документи и заявлението за участие се подписват от лицето, което представлява кандидата, съгласно  актуалното удостоверение за вписване в търговския регистър. Когато кандидатът се представлява от няколко лица заедно, документите се подписват от всички представляващи или се прилага нотариално заверено пълномощно за другите представляващи. Документите могат да бъдат подписани и от трето лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно за целта. Върху всеки подпис се полага печат на търговеца. Всички копия на представените документи се заверяват с подпис и печат на търговеца.

6. Време и начин за оглед на обекта: Извършва се всеки работен ден от 09:00 ч. до 15:30 ч. от 06.10.2022 г. до 04.11.2022 г. на място на адрес: ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: Търгът ще се проведе на 07.11. 2022 г., от 10:30 часа в Заседателната зала на на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ.

Търгът може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие и писмено ценово предложение, отговарящо на нормативните изисквания и условията за провеждане на търга. В деня и часа на търга Председателят на комисията проверява присъствието на членовете ѝ и обявява откриването на процедурата. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената и/или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените наемни цени. Редовно подадените документи се класират в низходящ ред според размера на предложената цена. Директорът на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ обявява със Заповед класирането и определя кандидата, класиран на първо място за наемател, не по-късно от седем календарни дни от датата на провеждане на търга.

8. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

 1. Заявление за участие
 2. Удостоверение за актуално правно състояние;
 3. Съдебно удостоверение, че не съм обявен в несъстоятелност;
 4. Съдебно удостоверение, че не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
 5. Съдебно удостоверениe, че не се намирам в ликвидация;
 6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно – осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП;
 7. Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия – Приложение №1;
 8. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение №2;
 9. Декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса – Приложение №3;
 10. Платежен документ за внесен депозит;
 11. Подписан проект на договор;
 12. Предложение за предлаган асортимент от закуски и напитки, като същият следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословнохранене на учениците и НАРЕДБА № 8 от 4 декември 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
 13. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЯВА

Scroll to Top