28.11.2016

Административни услугиАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Правна информация

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАСПИСЪК НА УСЛУГИ

Образователни услуги

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификацияОБРАЗЦИ НА БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за издаване на дубликат

Заявление ДКИ

Заявление за самостоятелна форма на обучение

Заявление за изпити СФО

Заявление за издаване на документ – служебна бележка, удостоверение за гимназиален етап, удостоверение за завършен клас

Заявление УП 2

Заявление УП 3