Документи на МОН

Нормативни актове МОН – https://mon.bg/bg/7

Закон за предучилищно и училищно образование

Закон за професионално образование

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (Загл. – ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.)

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Scroll to Top