План-прием

ПЛАН-ПРИЕМ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Прием на ученици след завършено основно образование:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ, УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА:

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” (РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

Професионалната подготовка е насочена към:

-Асемблиране, конфигуриране и тестване на компютърни системи

-инсталиране, ремонт и поддръжка на компютърни системи

-инсталиране на операционна система, приложен и специализиран софтуер

-откриване, отстраняване и диагностика на проблеми дефекти в компютърни системи

Реализация

-Член на IT в частни или публични организации, който поддържа компютърната мрежа

-Техник който отстранява възникнали проблеми на място при клиента

– Техник в специализирани IT компании за извършване на търговска договорна дейност

– Собственик на фирма за поддръжка, ремонт и обновяване на компютърни системи.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ”, ПРОФЕСИЯ “ПРОГРАМИСТ”

(РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

Професионална подготовка

Професионалната подготовка осигурява знания за:

 • съвременни програмни езици и работа с тях;                         
 • технология на програмирането;
 • компютърни системи и мрежи;
 • компютърна графика и WEB дизайн;
 • приложни програмни продукти;
 • интернет програмиране.

Програмистът разработва, изпитва и поддържа компютърни програми, определя софтуерните и хардуерните изисквания за използване на нови продукти както и въвеждане на защита срещу неправомерното им използване.

Реализация

След завършване на обучението по специалността, обучаваният ще може:

 • Да прилага различни средства, методи и практически подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти;
 • Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;
 • Да използва програмен инструментариум за разработване на програмни продукти и системи по задание на клиента;
 • Тества, локализира и отстранява грешки в програмни продукти и системи;
 • Да въвежда в експлоатация и съпровожда програмни продукти и системи.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и втора степен на професионална квалификация.

СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА”, ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”:

Професионалната подготовка включва изучаването на следните учебни предмети:

Електротехника; Електроника; Техническа механика; Устройство на ЕПС; Електрозадвижване и електрообзавеждане на ЕПС; Електрозахранващи източници и зарядни станции; Хидравлични и пневматични устройства; Тягови и спирачни системи на електромобила; Системи за управление, контрол и защита; Експлоатация на ЕПС; Електрически измервания; Двигатели с вътрешно горене; Обслужване и ремонт на ЕПС; Диагностика на ЕПС; Управление на МПС.

Реализация

Учениците, завършили специалност „Електрически превозни средства“ придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Техник на транспортни средства“. Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина като техници и механици на всички видове електрически и хибридни превозни средства. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на транспортната индустрия.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН”, ПРОФЕСИЯ “ДИЗАЙНЕР”:

Професионалната подготовка е насочена към изучаване на рисуване, цветознание и формообразуване, ергономия, дизайнерско проектиране и други дисциплини с помощта на съвременни компютърни технологии. Проектират чрез съвременни програмни продукти AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, 3D Studio max.

Завършилият тази специалност притежава професионални компетенции по:
компютърна графика;

 • WEB-сайт проектиране;
 • дизайнерско проектиране;
 • ергономично проектиране
 • промишлен дизайн;
 • дизайн на промишлени и битови изделия;
 • интериорен и екстериорен дизайн;
 • дизайн на битова техника;
 • графичен дизайн и реклама;
 • художествен дизайн и т.н.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

✓ заявление за участие в класиране (по образец);
✓ копие от свидетелство за завършено основно образование – само за ученици, които са придобили основно образование преди годината на кандидатстване;
✓ копие от удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2;
✓ копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика, с което се удостоверява, че заявените като желания специалности от професии не са противопоказни за здравословното им състояние (за кандидатите за специалности от професии);

Подаването на заявление за участие в първи и в трети етап на класиране се осъществява по електронен път (online).

Варианти за подаване на заявление:
Първи вариант — самостоятелно подаване (от родител и ученик)
Осъществява се самостоятелно от ученик и родител от всяко устройство с достъп до интернет, по което и да е време от денонощието, в определените срокове за подаване на документи. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа и индивидуален код за достъп, които са посочени в служебната бележка за явяване на изпити и с резултатите от изпитите.

Балообразуване:

         1.

523050 Професия: Техник на компютърни системи

            5230501 Специалност: Компютърна техника и технологии – 0.5 паралелки, 13 ученици, разширено изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: І предмет – Английски език; ІІ предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                 Математика – х1

481010 Професия: Програмист

            4810101 Специалност: Програмно осигуряване – 0.5 паралелки, 13 ученици, разширено изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: І предмет – Английски език; ІІ предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                 Математика – х1

            2.

525010 Професия: Техник по транспортна техника

            5250104 Специалност: Електрически превозни средства – 0.5 паралелки, 13 ученици, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: І предмет – Физика и астрономия; ІІ предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                 Математика – х1

214010 Професия: Дизайнер

            2140110 Специалност: Промишлен дизайн – 0.5 паралелки, 13 ученици – дуална система на обучение; без разширено и без интензивно изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: І предмет – Изобразително изкуство; ІІ предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                 Математика – х1

СРОКОВЕ:

Съгласно Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г. след основно образоване (завършен VІІ клас)

КласиранеДокументиРезултатиЗаписване
I етап05-07 юли 2023 г.до 12 юли 2023 г.13-17 юли  2023 г.
II eтап13-17 юли 2023 г.до 19 юли 2023 г.20-24 юли 2023 г.
III етап26-27 юли 2023 г.до 31 юли 2023 г.01-02 август 2023 г.

Записване на класираните ученици:

Учениците се записват в VIII клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
✓ Заявление до директора на училището (по образец);
✓ Оригинал на свидетелството за основно образование;
✓ Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (за приетите за специалности от професии);

Ако кандидатът е приет по първо желание и не се запише в рамките на посочените срокове, губи мястото си и ще може да участва в трети етап на класиране с ново заявление, в което пренарежда желанията си съобразно свободните места !!!!!
Ако кандидатът е приет по второ или следващо желание, но не се запише, а желае да участва във втори етап на класирането, подава заявление за участие във втори етап на класиране, без да има право да пренарежда желанията си и може да се класира на мястото си от първо класиране, или по по-предно свое желание. Заявлението за участие във втори
етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап.
Учениците, които не са приети (класирани) на първи етап на класиране участват автоматично във втория етап на класиране.
Наредба и дейности

Scroll to Top