Машинен оператор

Професия 521030 Машинен оператор
Специалност 5210301 Металорежещи
машини
Срок на обучение 4 години
ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ:
• диплома за средно образование
• свидетелство за втора степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в задочна
форма.
За учебната 2017/2018г. се приемат 13 ученици със завършен 8 клас, навършени 16 години, без ограничения във възрастта и годината на завършване
Приемат се извършва по документи в сградата на гимназията.

Пълният курсна обучение дава възможност за придобиване на квалификация за изработване на машиностроителни детайли, машини и съоръжения. Теоретичната и практичната подготовка включва знания и умения, свързани с устройството на машините, експлоатацията, настройките и управлението им, както и избор на технология за изработването на детайли, избор на инструменти и заготовки. Придобиват се умения за машинна обработка на метални и неметални материали чрез прилагане на различни методи и технологии за обработване, за настройване и поддържане на металообработващи машини, за избор и работа с работни и измервателни инструменти, разчитане и използване на техническа и технологична документация, както и за работа със справочни материали, отговарящи на българските и европейски стандарти.
Успешно завърши литепридобиват основни знания и умения за успешна реализация като изпълнителски кадри в областите: машиностроене, електротехническа промишленост, битова техника, сервизна дейност, уредостроене, обслужване в транспорта, производство на транспортна техника, корабостроене, поддържане и ремонта на селскостопанска техника, инструментално производство.
Обучението предлага възможност за придобиване на средно образование и работа в малки и големи предприятия, ремонтни работилници,складови стопанства или за организиране самостоятелен бизнес в областта на металообработването и машиностроенето.

Scroll to Top