История

 

Професионална гимназия по механотехника и електротехника ”Михаил Василевич Ломоносов” е първото техническо училище в гр. Добрич. Училището е създадено през 1941 г. със заповед № 3308 от 13.08.1941 г. на Министерството на търговията и промишлеността под името Държавно практическо промишлено коларо-железарско училище.

През 70-годишната история на училището са завършили над 20 хил. ученици, които в миналото и днес са водещи специалисти в града и региона.

В гимназията през 2016/2017 учебна година се обучават 97 ученици в дневна форма, 18 – в задочна форма и 67 ученици в самостоятелна форма на обучение, от тях – 2 в платена форма, в 11 специалности: Компютърна техника и технологии, Текстообработка, Мебелно производство, Електрообзавеждане на производството, икономическа информатика, Строителство и архитектура, Микропроцесорна техника, Вътрешни облицовки и настилки , Изолации в строителството, Електрически инсталации и Машини и съоръжения за заваряване.

Училището е водещо в квалификацията на възрастни, т.нар. продължаващо професионално обучение. Като водеща организация или като партньор по проекти по програма ФАР обучаваме възрастни и по професии от професионално направление Металообработване и машиностроене. През последните 5 години сме обучили над 200 работници за І, ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация.

Предимства на училището:

Едносменно обучение
Самостоятелна учебна сграда с добре обзаведени кабинети и лаборатории, физкултурен салон, фитнес зала, спортни площадки, библиотека с 15300 тома.
Пет съвременни компютърни кабинета, свързани с локална мрежа и Интернет. Два мултимедийни кабинета с интерактивни дъски.
Чуждоезиково обучение: английски и немски език
Компютърно проектиране с CAD системи
Възможност за участие в спортни секции – Футбол, фитнес и тенис на маса
Практическо обучение в производствени фирми

Важни години:
1941 – Училището е основано като Държавно практическо промишлено коларо-железарско училище
1950 – Училището се преименува в Народна механотехническа и за земеделски машини гимназия
1955 – Преобразува се в техникум – Механотехникум по машиностроене и уредостроене
1958 – Преименува се в Техникум по механотехника
1971 – Техникумът приема за свой патрон великия руски енциклопедист М. В. Ломоносов
1975 – Получена е първата златна значка за Техническо и научно творчество на младежта
1980 – За многократни постижения в движението за ТНТМ на училището е връчено високо отличие – ”Орден на труда” сребърен
2003 – Техникумът се преименува на Професионална гимназия по механотехника и електротехника „М. В. Ломоносов”

2017 – от 15.09.2017 г. гимназията получава ново наименование: Професионална гимназия по техника и строителство “М. В. Ломоносов”

Scroll to Top