Административни услугиАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПОУ), чл. 252, ал.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 55 и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, чл. 28 от Админстративния кодекс, чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела на административното обслужване, на обобщената информация за мерките включени в Приложение №4 “Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите”, част втора “Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.

Правна информация

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАСПИСЪК НА УСЛУГИ

Образователни услуги

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Преместване на ученициОБРАЗЦИ НА БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за издаване на дубликат

Заявление ДКИ

Заявление за самостоятелна форма на обучение

Заявление за изпити СФО

Заявление за издаване на документ – служебна бележка, удостоверение за гимназиален етап, удостоверение за завършен клас

Заявление УП 2

Заявление УП 3 

Scroll to Top