Квалификационни курсове

“Център за регионално развитие ООД http://iropk.mon.bg/public/search

В случай, че  нашето предложение/ програми за обучение представляват интерес за вас,  очакваме по имейла попълнена Заявката, която Ви изпращаме като прикачен файл, заедно с програмите.

 За повече информация: тел. 02/955-93-90, моб. тел. 0886838096     Лице за контакти :Антоанета Конова

Водене на преговори, дискутиране и аргументиране

Екзистенциален вакум и търсене на смисъл – ролята на учителя в тяхното управление

Екип и екипно взаимодействие

Ефективни стратегии за комуникация и работа с родителите

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Изграждане и развитие на успешен учителски екип. Организационно развитие на училището

Комуникационни умения и управление на организационните отношения

Лидерството и лидерските стилове в образователен контекст

Новите моменти в кариерното развитие на педагогическите специалисти

Превенция на конфликтите в училищна среда

Прилагане на диалогични форми на обучение

Професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците

Психологически аспекти за действия при извънредни ситуации с човешка и без човешка намеса

Работа с деца със специални образователни потребности

Разработване и прилагане на интерактивни форми и методи в процеса на обучение и оценяване

Ролята на символа и образа за развиване на критично и творческо мислене у учениците

Управление на времето и приоритетите. Планиране и делегиране на изпълнението на работните задачи

Управление на качеството в професионалното обучение

Scroll to Top