Оператор на информационно осигуряване

ОПЕРАТОР НА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия 482020 Оператор на информационно осигуряване

Специалност 4820201 Икономическо информационно осигуряване – втора степен на професионална квалификация

В тази специалност се обучават ученици, които желаят да се реализират в сферата на новите технологии. Усвояването на системното програмно осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база данни и др. са заложени в учебния план на специалността. И тъй като пазарът на труда има все по-голяма нужда от специалисти в областта на информационното осигуряване, завършилите се реализират успешно в банки, застрахователни дружества, в областта на икономиката и търговията.

Scroll to Top