Строителен техник

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Професия 582010 Строителен техник

Специалност 5820101 Строителство и архитектура – трета степен на професионална квалификация

Това е специалността с най-широко приложение в строителството.

В тази специалност учениците изучават разширено английски език с оглед да продължат образованието си в чужди европейски и американски университети.Това ги прави конкурентно способни на трудовия пазар за работа с чужди фирми.

Специалистът с тази професия организира подготвителните дейности на строителната площадка, организира и контролира спазването на ЗБУТ на работните места. Организира и ръководи изпълнението на отделните видове СМР, измерва и участва в оценяването и изпитването на извършените СМР.

Строителният техник, специалност “Строителство и архитектура” участва в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект по части архитектурна и констрективна. Той притежава компетенциите да подготвя скици /визи/ за проектиране и може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществущи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.

Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини /кметства/.

Scroll to Top