Национални програми и проекти

НП “Заедно в изкуствата и спорта”, модул “Изкуства”, модул “Спорт”

На 07.09.2022 г. на сайта на МОН е публикуван списък на  общинските, държавни и частни училища, включени  за финансиране по НП“Заедно в изкуствата и в спорта“. ПГ по техника и строителство “М.  В. Ломоносов”-град Добрич е сред одобрените училища, кандидатствайки по: Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

В ПГ по ТС “М. В. Ломоносов” е сформирана една група от 12 ученици в направление “Танцово изкуство”, категория “Народни танци” -Магията на танцовия фолклор от различните области- представени от Добруджа. 

Целите на музикалното възпитание посредством българския музикален фолклор са свързани с възпитание у учениците на обич и преклонение към богатството на българския фолклор, към зачитане на родовите традиции и към формиране на национално самочувствие и чувство за
гордост и преклонение. Музикалното възпитание при подрастващите представлява съвкупност от знания, умения, навици и способности, необходими за бъдещото им израстване като широко образовани личности.

 

 

Модул 2. “СПОРТ” – сформиране на отбор за занимания в сферата на спорта:

В ПГ по ТС “М. В. Ломоносов” е сформиран отбор по футбол. В него участват 18 ученици от VIII до Х клас.

Основните цели са:

  • Насърчаване на работа в екип, взаимодействие и зачитане на екипната работа
  • Подобряване на социалното взаимодействие между учениците
  • Подобряване на здравословния начин на живот
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение в подрастващите
  • Осигуряване на условия за личностно развитие при провеждане на спортните мероприятия
  • Стимулиране на интереси, способности и компетентности на учениците
  • Засилване на интереса на учениците за участие в колективни спортове

 

 

 

Picture1

logo-usp

logo-1

 

 

Scroll to Top