Ученически практики-2

Връзка към страницата на проекта на сайта на МОН: https://mon.bg/bg/101025

През месец ноември 2022 г. Професионална гимназия по техника и строителство “М. В. Ломоносов” беше включена в списъка на държавните и общински гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които ще участват в техническото и финансово изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Проектът е с максимална продължителност 29 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфични цели:

  1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Основните дейности:

  1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
  2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Дейностите по проекта започнаха през месец февруари 2023 година

През месец февруари 2023 г. стартира изпълнението на дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда по Проект “Ученически практики – 2” за учебната 2022/2023 г.

Включени са деветнадесет ученици от Х, XI, XII клас, специалности „Компютърна техника и технологии“, “Програмно осигуряване”,  “Електрически превозни средства”,  които провеждат допълнително обучение в реална работна среда в работадели-партньори: Фолиарт ООД, Санисвет ЕООД, ГД Сервиз ЕООД, ДЗЗД “Бергон сервиз”.

В продължение на 240 часа учениците ще се запознаят с дейността на фирмите.

Покана за участие в Дейност 2 Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

покана-към-работодателите

Приложение № 1.1 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

Приложение № 1 Карта за участие

Приложение -Заявление за участие в подбор за лектор на УТФ (3)

________________________________________________________________________________________________

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Scroll to Top