За нас

История

Професионална гимназия по техника и строителство ”Михаил Василевич Ломоносов” е първото техническо училище в гр. Добрич. Училището е създадено през 1941г. със заповед № 3308 от 13.08.1941г. на Министерството на търговията и промишлеността под името Държавно практическо промишлено коларо-железарско училище. През 70-годишната история на училището са завършили над 20 хил. ученици, които в миналото и днес са водещи специалисти в града и региона. В гимназията през 2016/2017 учебна година се обучават 97 ученици в дневна форма, 18 – в задочна форма и 67 ученици в самостоятелна форма на обучение, от тях – 2 в платена форма, в 11 специалности: Компютърна техника и технологии, Текстообработка, Мебелно производство, Електрообзавеждане на производството, икономическа информатика, Строителство и архитектура, Микропроцесорна техника, Вътрешни облицовки и настилки , Изолации в строителството, Електрически инсталации и Машини и съоръжения за заваряване. Училището е водещо в квалификацията на възрастни, т.нар. продължаващо професионално обучение. Като водеща организация или като партньор по проекти по програма ФАР обучаваме възрастни и по професии от професионално направление Металообработване и машиностроене. През последните 5 години сме обучили над 200 работници за І, ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация.

Предимства на училището:

Важни години:

Scroll to Top