Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПОУ), чл. 252, ал.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 55 и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, чл. 28 от Админстративния кодекс, чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела на административното обслужване, на обобщената информация за мерките включени в Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите“, част втора „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.

Правна информация

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Scroll to Top